top of page

SUOMALAINEN OSAAMINEN AUTTAA HAASTAVIEN AIKOJEN YLI


Geopolitiikka ja liike-elämä ovat täysin sidoksissa toisiinsa. Myös meidän alal - lamme on hyvä tiedostaa, että maailman - talouden muutokset näkyvät toiminnas - samme välittömästi ja laajasti. Äkillisiin muutoksiin ei ole kuitenkaan koskaan helppoa varautua.


Pandemian, komponentti- ja tavarapulan, sodan, kalliin energian, globaalin ruokakriisin, kustannusten voimakkaan nousun ja korkean inflaation vaikutuk - set näkyvät meidän jokaisen arjessa vielä pitkään. Samaan aikaan näistä aiheutuneet vauriot myös toi - mitusketjuihin ja alamme verkostoihin vaativat pitkän toipumisajan ja takuita paluusta vanhaan ei ole.


Aiemmin tavoiteltu "just-in-time"-toimintatapa, jossa materiaali virtaa läpi tuotanto- ja toimitusverkoston ku - luttajille juuri oikeaan tarpeeseen ilman välivarastoja, ei kenties enää olekaan järkevin toimintamalli. Voikin kysyä pitäisikö yritysten nyt huolehtia omasta huolto - varmuudestaan nostamalla varastotasoja periaatteella "just in case"?


Erityisen tärkeäksi tämä voi muodostua jatkossa, kun geopolitiikassa nostaa päätään tietynlainen pro - tektionismi. Vientikieltoja- tai rajoituksia väläyteltäessä globaalien riippuvuussuhteiden aiheuttamiin uhkiin on herätty. Kustannusedusta onkin monessa tilanteessa tul - lut strateginen riski.


Positiivista tässä tilanteessa on kuitenkin se, että myllerryksen keskellä oma suomalainen osaamisemme voi olla tärkeä voimavara. Uskon, että jatkossa pai - kallisesta hankinnasta voi tulla jopa megatrendi, joka avaa aivan uusia paikkoja suomalaisille yrityksille, koulutukselle ja tutkimukselle.


On myös hyvä muistaa hankinnan ja logistiikan tärkeä rooli suomalaisten yritysten arvontuotannossa. Kun ympäröivässä taloudessa on turbulenssia, yritys - ten sisäiset lisäarvoa tuottavat toimenpiteet korostuvat. Yrityksen arvon lisäystä on aina vaikeaa laskea, sen sijaan kustannusten laskeminen on helppoa. Tämä yh - tälö voikin johtaa ylilyönteihin, joissa tingitään palve - lun laadusta – sitä riskiä ei kannata ottaa.


Hankinta- ja logistiikkakustannusten minimoin - nista olisikin päästävä nyt arvon maksimointiin. Organisaation ulkoisten resurssien ja toimittajaver - koston hallinnalla sekä hankinnoilla luodaan perusta organisaation omalle tarjoomalle. Älykkäästi toteutettu toimitusketju realisoi lisäarvon.


Alamme ammattilaisilla on nyt erinomainen tilaisuus hyödyntää uniikkia paikallista osaamistamme ja takla - ta ympäröivän tilanteen luomia ongelmia sen avulla. Vaikka haasteita riittää, meillä on onneksi kykyä vas - tata niistä moniin, jos vain tahdomme ja teemme sen yhdessä.


Markku Henttinen Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n toimitusjohtaja sekä kansainvälisen, hankinta- ja logistiikkayhdistysten katto-organisaation, International Federation of Purchasing and Supply Management IFPSM:n toimitusjohtaja.


https://www.logy.fi/

bottom of page